اعضای موسس مرکز

تعداد بازدید:۵۱۳

دکتر حسن قبادی

فوق تخصص بیماریهای ریوی

مرتبه: استاد

لینک سامانه علمی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Hassan_Ghobadimarallu

پست الکترونیکی: h.ghobadi@arums.ac.ir

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

مرتبه: استاد

لینک سامانه علمی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mojtaba_Amani

پست الکترونیکی: mojtaba.amani@gmail.com

دکتر سعید حسینی نیا

فوق تخصص بیماریهای ریوی

مرتبه: استادیار

لینک سامانه علمی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Saeed_Hoseininia

پست الکترونیکی: s.hoseininia@arums.ac.ir

دکتر سمیه متین

فوق تخصص بیماریهای گوارش

مرتبه: استادیار

لینک سامانه علمی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Somaieh_Matin

پست الکترونیکی: smh.matin@yahoo.com

دکتر رعنا کیهان منش

دکترای تخصصی (PhD) فیزیولوژی

مرتبه: استاد

لینک سامانه علمی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Rana_Keyhanmanesh

پست الکترونیکی: rkeyhanmanesh@gmail.com

دکتر محمدرضا اصلانی

دکترای تخصصی (PhD) فیزیولوژی

مرتبه: استادیار

لینک سامانه علمی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/MohammadReza_Aslani

پست الکترونیکی: mraslani105@yahoo.com

                               mr.aslani@arums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۴۰۱