پایان نامه ها

تعداد بازدید:۳۰۹
 1. بررسی میزان بیان ژنهای نکروپتوز در بافت ریه موش های پیر حساس شده با اوآلبومین
 2. بررسی باراقتصادی و نابرابری در شیوع سرطان ریه بر حسب فاکتورهای اجتماعی-اقتصادی: مطالعه مبتنی بر جمعیت شهرستان اردبیل در سال 1402
 3. مقایسه قدرت پیشگویی کنندگی شاخص های التهاب سیسستمیک در پیک های پنجم و ششم کرونا ویروس در زمان بستری بر پیامد بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی)ره( اردبیل باتشخیص کووید
 4. بررسی قابلیت پیش گویی کنندگی مرگ و میر شاخص های آزمایشگاهی و چارلسون در بدو بستری بیماران کووید- 19بستری در بیمارستان امام خمینی اردبیل
 5. بررسی یافته های دیاستولیک دیس فانکشن در اکوکاردیوگرافی بیماران COPDبیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل در سال 1401
 6. بررسی ارتباط بین پنوموتوراکس و فاکتورهای التهابی در مبتلایان به – COVID-19در شش ماه اول 1400یک مطالعه مورد_ شاهدی
 7. بررسی مقایسه ای پیامد بیماری در بیماران کرونایی واکسن زده و نزده بستری در بیمارستان امام خمینی اردبیل در طی شش ماهه دوم سال 1400
 8. گزارش بیماران مبتلا به لیکن پلان مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضا پس از اپیدمی COVID-19
 9. بررسی اعمال شناختی و بیان ژنهای میتوفاژی  ( درB2M ,Drp1 ,Mfn2, Nrf1, Pgc1α )بافت هیپوکمپ موش های پیر حساس شده با اوآلبومین
 10. بررسی میزان بیان ژنهای نکروپتوز در بافت ریه موش های پیر حساس شده با اوآلبومین
 11. بررسی میزان بیان ژنهای مسیر استرس شبکه Endoplasmic reticulum) آندوپلاسمیک (stressدر بافت ریه موش های پیر حساس شده با اوآلبومین
 12. بررسی باراقتصادی و نابرابری در شیوع سرطان ریه بر حسب فاکتورهای اجتماعی-اقتصادی: مطالعه مبتنی بر جمعیت شهرستان اردبیل در سال 1402
 13. مقایسه قدرت پیشگویی کنندگی شاخص های التهاب سیسستمیک در پیک های پنجم و ششم کرونا ویروس در زمان بستری بر پیامد بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی)ره( اردبیل باتشخیص کووید
 14.  بررسی قابلیت پیش گویی کنندگی مرگ و میر شاخص های آزمایشگاهی و چارلسون در بدو بستری بیماران کووید- 19بستری در بیمارستان امام خمینی اردبیل
 15.  بررسی پارامترهای گاز خون شریانی ) (ABGدر بیماران کووید 19بستری در بخش ICUبیمارستان امام خمینی اردبیل از فروردین تا شهریور ماه 1400
 16. بررسی سطح سرمی پروتئین متصل شونده به اسید های چرب نوع (FABP-4 )4در بیماران باآرتریت روماتوئید قبل و بعد از درمان با آنتی TNF-alpha
 17. بررسی ارتباط یافته های کبدی و کلیوی در بدو بستری با بقای بیماران با تشخیص کووید در 19در نیم سال دوم سال 1400در بیمارستان امام خمینی اردبیل
 18. بررسی علایم بالینی و یافته های تصویربرداری در بیماران با ابلیشن همانژیوم کبدی به روشاسکلروتراپی با bleomycinبدون lipiodolتحت هدایت سونوگرافی و فلوروسکوپی
 19. بررسی ارزش تشخیصی اسکن پرفیوژن میوکارد در تشخیص بیماری عروق کرونر در مقایسه با آنژیوگرافی در شهر اردبیل در سالهای 1400و 1401
 20. مقایسه یافته های بالینی وآزمایشگاهی در بیماران مبتلا به کووید 19با تروپونین بالا و بدونتروپونین بالا بستری در بیمارستان امام خمینی اردبیل
 21. بررسی سی تی اسکن ریه بیماران مبتلا به کووید 19بستری در بیمارستان امام خمینی به تفکیک جنس از فروردین تا شهریور 1399و تاثیر آن بر شدت و پیامد بیماری
 22. عوامل موثر بر تبعیت بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه ) (COPDدر مصرف صحیحداروهای استنشاقی مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان امام خمینی )ره
 23. بررسی میزان موفقیت دو رژیم درمانی بر پایه کلاریترومایسین و فورازولیدون با و بدون استفاده از pyloshotدر بیماران مبتلا به عفونتهلیکوباکتر پیلوری مقاوم به درمان
 24. بررسی ارتباط بین شدت کبد چرب غیرالکلی با ابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری : داده هایمبتنی
 25. بررسی یافته های آندوسکوپیک بیماران با دیس پپسی مقاوم به درمان
  1. بررسی سطح سرمی روی، مس و سلنیوم در بیماران مبتلا به کرونا بستری در بخش مراقبت های ویژه تنفسی و نقش آن در پیامد بیماری
آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۴۰۲