وابستگی مرکز تحقیقات

تعداد بازدید:۲۸۴

درج صحیح وابستگی دانشگاهی(Affiliation)  مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی  

English:  Lung Diseases Research Center, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

فارسی : مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۲